CYAN-OTU2-MIB

File: CYAN-OTU2-MIB.mib (5533 bytes)

Imported modules

SNMPv2-SMI CYAN-TC-MIB CYAN-MIB
SNMPv2-CONF

Imported symbols

MODULE-IDENTITY OBJECT-TYPE Integer32
Unsigned32 CyanLayerRateTc CyanFecModeTc
CyanSecServiceStateTc CyanEnDisabledTc CyanOpStateQualTc
CyanAdminStateTc CyanOpStateTc cyanEntityModules
MODULE-COMPLIANCE OBJECT-GROUP

Defined Types

CyanOTU2Entry  
SEQUENCE    
  cyanOTU2ShelfId Unsigned32
  cyanOTU2ModuleId Unsigned32
  cyanOTU2OTU2Id Unsigned32
  cyanOTU2AdminState CyanAdminStateTc
  cyanOTU2AutoinserviceSoakTimeSec Integer32
  cyanOTU2FecCorrectableBitErrorsCurrSec Unsigned32
  cyanOTU2ForwardErrorCoding CyanFecModeTc
  cyanOTU2OperState CyanOpStateTc
  cyanOTU2OperStateQual CyanOpStateQualTc
  cyanOTU2RxFecErrorCorrection CyanEnDisabledTc
  cyanOTU2SecServState CyanSecServiceStateTc
  cyanOTU2SupportedRates CyanLayerRateTc

Defined Values

cyanOTU2Module 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190
MIB module for OTU-2 Section layer
MODULE-IDENTITY    

cyanOTU2MibObjects 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1
OBJECT IDENTIFIER    

cyanOTU2Table 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1
A list of OTU2 entries.
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    CyanOTU2Entry

cyanOTU2Entry 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1
An entry of OTU2.
OBJECT-TYPE    
  CyanOTU2Entry  

cyanOTU2ShelfId 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.1
Shelf Id
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32 0..255  

cyanOTU2ModuleId 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.2
Module Id
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32  

cyanOTU2OTU2Id 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.3
OTU2 Termination Id
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32  

cyanOTU2AdminState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.4
Administrative state
OBJECT-TYPE    
  CyanAdminStateTc  

cyanOTU2AutoinserviceSoakTimeSec 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.5
Auto-In-Service soak time
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanOTU2FecCorrectableBitErrorsCurrSec 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.6
Current FEC corrected errors
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32  

cyanOTU2ForwardErrorCoding 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.7
Forward Error Coding
OBJECT-TYPE    
  CyanFecModeTc  

cyanOTU2OperState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.8
Primary Operation State
OBJECT-TYPE    
  CyanOpStateTc  

cyanOTU2OperStateQual 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.9
Operation state qualifier
OBJECT-TYPE    
  CyanOpStateQualTc  

cyanOTU2RxFecErrorCorrection 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.10
Rx. FEC Error Correction
OBJECT-TYPE    
  CyanEnDisabledTc  

cyanOTU2SecServState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.11
Secondary service state
OBJECT-TYPE    
  CyanSecServiceStateTc  

cyanOTU2SupportedRates 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.1.1.1.12
Supported layer & rate
OBJECT-TYPE    
  CyanLayerRateTc  

cyanOTU2ObjectGroup 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.20
Group of objects that comes with OTU2 module
OBJECT-GROUP    

cyanOTU2Compliance 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.190.30
The basic info needed to be a cyan OTU2
MODULE-COMPLIANCE