CYAN-BOSS-MIB

File: CYAN-BOSS-MIB.mib (18890 bytes)

Imported modules

SNMPv2-SMI SNMPv2-TC CYAN-TC-MIB
CYAN-MIB SNMPv2-CONF

Imported symbols

MODULE-IDENTITY OBJECT-TYPE Integer32
Unsigned32 DisplayString CyanLEDTc
CyanOffOnTc CyanActvStdbyTc CyanAdminStateTc
CyanOpStateQualTc CyanSecServiceStateTc CyanOpStateTc
CyanTypeTc cyanEntityModules MODULE-COMPLIANCE
OBJECT-GROUP

Defined Types

CyanBossEntry  
SEQUENCE    
  cyanBossShelfId Unsigned32
  cyanBossBossId Unsigned32
  cyanBossActiveLed CyanLEDTc
  cyanBossActivestandbyState CyanActvStdbyTc
  cyanBossAdminState CyanAdminStateTc
  cyanBossAlarmLed CyanLEDTc
  cyanBossAssetTag DisplayString
  cyanBossAutoinserviceSoakTimeSec Integer32
  cyanBossBaseMacAddress DisplayString
  cyanBossCurrCyanSwBuildVersions DisplayString
  cyanBossCurrCyanSwRelease DisplayString
  cyanBossCurrent Integer32
  cyanBossDescription DisplayString
  cyanBossExhaustAirTemp Integer32
  cyanBossExhaustTempAlarmHighThres Integer32
  cyanBossExhaustTempAlarmLowThres Integer32
  cyanBossExhaustTempWarnHighThres Integer32
  cyanBossExhaustTempWarnLowThres Integer32
  cyanBossExpectedTemperatureRise Integer32
  cyanBossIdentifier DisplayString
  cyanBossIntakeAirTemp Integer32
  cyanBossIntakeTempAlarmHighThres Integer32
  cyanBossIntakeTempAlarmLowThres Integer32
  cyanBossIntakeTempWarnHighThres Integer32
  cyanBossIntakeTempWarnLowThres Integer32
  cyanBossLedTest Unsigned32
  cyanBossMacBlockSize Unsigned32
  cyanBossMfgCleiCode DisplayString
  cyanBossMfgEciCode DisplayString
  cyanBossMfgModuleId Unsigned32
  cyanBossMfgPartNumber DisplayString
  cyanBossMfgRevision DisplayString
  cyanBossMfgSerialNumber DisplayString
  cyanBossName DisplayString
  cyanBossOidClass DisplayString
  cyanBossOperState CyanOpStateTc
  cyanBossOperStateQual CyanOpStateQualTc
  cyanBossOssLabel DisplayString
  cyanBossOvervoltageThreshold Integer32
  cyanBossOwner DisplayString
  cyanBossPartNumber DisplayString
  cyanBossPowerLed CyanLEDTc
  cyanBossPsuTemperature Integer32
  cyanBossPwrFeedAStatus CyanOffOnTc
  cyanBossPwrFeedAVoltage Integer32
  cyanBossPwrFeedBStatus CyanOffOnTc
  cyanBossPwrFeedBVoltage Integer32
  cyanBossRevertCyanSwBuildVersions DisplayString
  cyanBossRevertCyanSwRelease DisplayString
  cyanBossSecServState CyanSecServiceStateTc
  cyanBossSynchLed CyanLEDTc
  cyanBossType CyanTypeTc
  cyanBossUndervoltageThreshold Integer32
  cyanBossUpgradeCyanSwBuildVersions DisplayString
  cyanBossUpgradeCyanSwRelease DisplayString

Defined Values

cyanBossModule 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100
MIB module for BOSS
MODULE-IDENTITY    

cyanBossMibObjects 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1
OBJECT IDENTIFIER    

cyanBossTable 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1
A list of Boss entries.
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    CyanBossEntry

cyanBossEntry 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1
An entry of Boss.
OBJECT-TYPE    
  CyanBossEntry  

cyanBossShelfId 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.1
Shelf Id
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32 0..255  

cyanBossBossId 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.2
Boss Module Id
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32  

cyanBossActiveLed 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.3
Active LED status
OBJECT-TYPE    
  CyanLEDTc  

cyanBossActivestandbyState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.4
Active/standby state
OBJECT-TYPE    
  CyanActvStdbyTc  

cyanBossAdminState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.5
Administrative state
OBJECT-TYPE    
  CyanAdminStateTc  

cyanBossAlarmLed 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.6
Alarm LED status
OBJECT-TYPE    
  CyanLEDTc  

cyanBossAssetTag 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.7
Asset Tag
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..124)  

cyanBossAutoinserviceSoakTimeSec 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.8
Auto-In-Service soak time
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossBaseMacAddress 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.9
Base MAC address of a range of addresses
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossCurrCyanSwBuildVersions 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.10
Current Cyan software build versions
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossCurrCyanSwRelease 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.11
Current Cyan software release
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossCurrent 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.12
Current Draw
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossDescription 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.13
Description
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..255)  

cyanBossExhaustAirTemp 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.14
Exhaust air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossExhaustTempAlarmHighThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.15
High alarm threshold for exhaust air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossExhaustTempAlarmLowThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.16
Low alarm threshold for exhaust air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossExhaustTempWarnHighThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.17
High warning threshold for exhaust air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossExhaustTempWarnLowThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.18
Low warning threshold for exhaust air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossExpectedTemperatureRise 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.19
Expected temperature rise
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossIdentifier 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.20
string OID
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossIntakeAirTemp 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.21
In-take air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossIntakeTempAlarmHighThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.22
High alarm threshold for in-take air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossIntakeTempAlarmLowThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.23
Low alarm threshold for in-take air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossIntakeTempWarnHighThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.24
High warning threshold for in-take air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossIntakeTempWarnLowThres 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.25
Low warning threshold for in-take air temperature
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -128000..128000  

cyanBossLedTest 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.26
Change value of this attribute to run LED test on this module
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32  

cyanBossMacBlockSize 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.27
Number of MAC addresses allocated from the base MAC address
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32 0..255  

cyanBossMfgCleiCode 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.28
Common Language Equipment Identifier
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..10)  

cyanBossMfgEciCode 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.29
Equipment Catalog Item
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..6)  

cyanBossMfgModuleId 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.30
Module ID
OBJECT-TYPE    
  Unsigned32  

cyanBossMfgPartNumber 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.31
Manufacturing part number
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..16)  

cyanBossMfgRevision 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.32
Mfg revision number
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..4)  

cyanBossMfgSerialNumber 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.33
Mfg serial number
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..16)  

cyanBossName 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.34
Cyan name
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossOidClass 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.35
OID Class
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossOperState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.36
Primary Operation State
OBJECT-TYPE    
  CyanOpStateTc  

cyanBossOperStateQual 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.37
Operation state qualifier
OBJECT-TYPE    
  CyanOpStateQualTc  

cyanBossOssLabel 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.38
CyMS label
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..80)  

cyanBossOvervoltageThreshold 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.39
Over-voltage warning threshold
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossOwner 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.40
Owner
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..80)  

cyanBossPartNumber 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.41
Cyan part number
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..11)  

cyanBossPowerLed 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.42
Power LED status
OBJECT-TYPE    
  CyanLEDTc  

cyanBossPsuTemperature 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.43
Temperature reading in the power supply
OBJECT-TYPE    
  Integer32 -25000..85000  

cyanBossPwrFeedAStatus 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.44
Status of power supply A
OBJECT-TYPE    
  CyanOffOnTc  

cyanBossPwrFeedAVoltage 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.45
Voltage level of power supply A
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossPwrFeedBStatus 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.46
Status of power supply B
OBJECT-TYPE    
  CyanOffOnTc  

cyanBossPwrFeedBVoltage 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.47
Voltage level of power supply B
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossRevertCyanSwBuildVersions 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.48
Revert Cyan software build versions
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossRevertCyanSwRelease 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.49
Revert Cyan software release
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossSecServState 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.50
Secondary service state
OBJECT-TYPE    
  CyanSecServiceStateTc  

cyanBossSynchLed 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.51
Synch LED status
OBJECT-TYPE    
  CyanLEDTc  

cyanBossType 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.52
Equipment type
OBJECT-TYPE    
  CyanTypeTc  

cyanBossUndervoltageThreshold 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.53
Under-voltage warning threshold
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

cyanBossUpgradeCyanSwBuildVersions 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.54
Upgrade Cyan software build versions
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossUpgradeCyanSwRelease 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.1.1.1.55
Upgrade Cyan software release
OBJECT-TYPE    
  DisplayString  

cyanBossObjectGroup 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.20
Group of objects that comes with Boss module
OBJECT-GROUP    

cyanBossCompliance 1.3.6.1.4.1.28533.5.30.100.30
The basic info needed to be a cyan Boss
MODULE-COMPLIANCE